Calm Sea

OPĆI UVJETI NAJMA VOZILA

OPĆI UVJETI NAJMA VOZILA

1. Opće odredbe i pojmovi.

1.1. „Najmodavac“ – trgovačko društvo Calm sea d.o.o. sa sjedištem u Segetu Donjem , Don Vjekoslava Bilote 25, OIB: 37807666275.

1.2. „Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba koja unajmljuje vozilo. U Ugovoru o najmu vozila navedena kao „Korisnik“.

1.3. „Ugovor o najmu“ – pojedinačni dokument o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem:

 • odobrava se korištenje vozila;
 • definira se vrijeme preuzimanja i vraćanja vozila;
 • navodi su usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma;
 • navodi su informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju;

1.4. „Vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Vozač“ kojoj je odobreno upravljanje vozilom odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

1.5. „Dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u ugovoru kao „Dodatni vozač“ kojoj je odobreno upravljanje vozilom odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

1.6. „Korisnik“ – „Najmoprimac“, „Vozač“ i „Dodatni vozač“ u daljnjem tekstu Općih uvjeta o najmu označavaju se jednom riječju kao „Korisnik“.

1.7. „Neovlašteni korisnik/vozač“ – svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni Korisnik/Vozač vozila.

1.8. „Vozilo“ – objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

2. Rezervacija vozila

2.1. Vozilo se može rezervirati putem elektroničke pošte ili telefonom.

2.2. Korisnik, prilikom rezervacije dužan je priložiti presliku valjane vozačke dozvole na kojoj će biti jasno vidljivo na koga dozvola glasi, vrijeme važenja te kategorija vozila za koje je dozvola izdana.

3. Cijena najma

3.1. Cijene najma vozila objavljene su na službenoj stranici Najmodavca.

3.2. Cijene najma navedene su za svako vozilo posebno i odnose se na dnevni najam.

3.3. Cijena najma vozila uključuje:

 • najam vozila s punim spremnikom goriva;
 • obvezno i kasko osiguranje vozila iznad vrijednosti ugovorenog pologa;
 • osiguranje putnika od nezgode;

3.4. Cijena najma vozila ne uključuje:

 • gorivo, cestarine, mostarine, parkirne naknade, prekršajne naknade i sl.;
 • zdravstveno osiguranje putnika;
 • sve drugo što nije posebno određeno da ulazi u cijenu najma vozila;

4. Uvjeti plaćanja

4.1. Rezervacija vozila smatra se obvezujućom nakon što Korisnik usluge, u roku 7 dana računajući od dana potvrde rezervacije,izvrši uplatu akontacije od 30% iznosa cjelokupnog najma.

4.2. Preostali iznos Korisnik je dužan platiti najkasnije sedam dana prije početka najma.

4.3. U slučaju da Korisnik ne uplati preostali iznos najkasnije sedam dana prije početka najma, Ugovor o najmu se raskida, a Korisnik nema pravo na povratak akontacije.

4.4. Za rezervacije izvršene u razdoblju kraćem od sedam dana prije početka najma vozila, uplata za uslugu najma mora biti izvršena u punom iznosu.

5. Polog

5.1. Pri preuzimanju vozila Korisnik je dužan kod Najmodavca položiti obvezan polog u gotovini. Iznos pologa odgovara iznosu odbitne franšize iz police osiguranja.

5.2. Ako se vozilo vrati uredno i bez oštećenja, Najmodavac će vratiti puni iznos pologa korisniku.

5.3. U slučaju štetnog događaja, bez obzira na krivnju, Korisnik je dužan platiti učešće u šteti do visine odbitne franšize.

6. Uvjeti najma

6.1. Uvjet za sklapanje Ugovora i korištenje vozila jest da Korisnik ima najmanje 21 godinu starosti te posjeduje valjanu vozačku dozvolu najmanje dvije godine.

6.2. Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da prihvaća sve uvjete najma i preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom te popratnom dokumentacijom.

6.3. Korisnik ne smije:

 • davati vozilo trećim osobama koje nisu navedene u Ugovoru;
 • koristiti vozilo za plaćeni prijevoz robe ili putnika;
 • koristiti vozilo za testne vožnje ili utrke;
 • upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, narkotika, sredstava za smirenje ili drugih lijekova;
 • kršiti prometne i zakonske propise Republike Hrvatske;
 • voziti brzinom većom od dozvoljene;
 • pušiti duhanske i/ili bilo koje druge proizvode u unutrašnjosti vozila;

6.4. Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za prometne prekršaje počinjene tijekom trajanja Ugovora.

6.5. Najmodavac pridržava pravo vozilo oduzeti, bez prethodne obavijesti i o trošku Korisnika, ukoliko se vozilo koristi protivno ugovorenim uvjetima ovog ugovora.

7. Obveze Korisnika

7.1. Korisnik se obvezuje:

 • da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika;
 • da će brinuti o redovitoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, ostale tekućine, tlak u gumama i dr.;
 • da će voziti samo po javnim cestama, poštujući sve prometne i zakonske propise Republike Hrvatske;
 • da neće upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, narkotika, sredstava za smirenje ili drugih lijekova;
 • da u vozilu neće prevoziti više putnika od maksimalno dopuštenog i navedenog u prometnoj dozvoli;
 • da vozilo neće voziti izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio;
 • da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila: gorivo, cestarine, mostarine, parkirne naknade, prekršajne naknade i sl.;
 • da će vratiti vozilo zajedno sa svom opremom i dijelovima, te u istom stanju  u kojem ga je i zaprimio;
 • da će snositi troškove čišćenja vozila ukoliko se u trenutku vračanja utvrdi da je vanjština i/ili unutrašnjost vozila posebno prljava (prljavština ili neugodni mirisi koji nisu mogli nastati normalnom upotrebom predmeta najma);

8. Uvjeti otkazivanja

8.1. Ako Korisnik, iz bilo kojih razloga, odustane od usluge najma vozila, može, uz prethodni  dogovor s Najmodavcem, potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, troškovi otkazivanja će se naplaćivati od akontacije i to na sljedeći način:

 • za otkazivanje mjesec dana prije početka pružanja usluge najma vozila- 30%
 • za otkazivanje unutar sedam dana prije početka pružanja usluge najma vozila – 100%

8.2. Ukoliko Korisnik iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.) odustane od usluge najma vozila, uplaćeni iznos neće  mu biti vraćen, već će mu  pružatelj usluge staviti vozilo  na raspolaganje u slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.

9. Preuzimanje vozila

9.1. Najmodavac predaje vozilo u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu.

9.2. Ako Korisnik, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, ne preuzme vozilo u roku 24 sata od ugovorenog vremena preuzimanja, Najmodavac je ovlašten odmah jednostrano raskinuti Ugovor o najmu vozila, a Korisnik nema pravno na povrat uplaćenog iznosa, kao ni pravo na bilo kakvu drugu naknadu.

9.3. Ako Najmodavac ne može staviti na raspolaganje vozilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, Korisnik ima pravo odustati od ugovora uz povrat ukupne cijene najma vozila. Isključena je odgovornost Najmodavca za iznos veći od ugovorene cijene pružanja usluge najma vozila, kao i bilo koje drugo pravo na odštetu.

10. Osiguranje vozila

10.1. Sva su vozila osigurana prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema trećim osobama, te će se sva prava i obveze glede eventualne štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka.

10.2. U slučaju štetnog događaja, bez obzira na krivnju, Korisnik je dužan platiti učešće u šteti do visine odbitne franšize.

10.3. Osiguranje vozila ni u kojem slučaju ne pokriva:

 • oštećenja na gumama;
 • oštećenja na podvozju;
 • oštećenja mjenjača i kvačila;
 • oštećenja unutrašnjosti vozila;
 • oštećenja vjetrobranskog stakla uzrokovana nemarom vozača;
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja i tankiranjem krive vrste goriva;
 • oštećenja koje je prouzrokovao Korisnik pod utjecajem alkohola, narkotika ili sl. opojnih sredstava;
 • oštećenja koje je prouzrokovao neovlašteni vozač;
 • gubitak dokumenata, ključeva, registarskih pločica ili opreme;

11. Krađa, prometna nesreća, kvar na unajmljenom vozilu

11.1. U slučaju prometne nesreće oštećenja, havarije, krađe, pogonske neispravnosti vozila i sličnih okolnosti, Korisnik je obvezan:

 • čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegova preuzimanja od strane Najmodavca;
 • zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka – ime i prezime, OIB, adresu, broj osobne iskaznice, broj vozačke dozvole, podatke o vlasniku vozila, broj police AO;
 • pozvati policiju i osigurati zapisnik/policijsko izvješće, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
 • dati izjavu o događaju Najmodavcu;
 • pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o šteti/nezgodi kao i rezultate alkotesta;

11.2. Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji.

11.3. U slučaju da Korisnik ne osigura policijski zapisnik, ne da izjavu, ne osigura alkotest vozača ili propusti poduzeti navedene korake iz točke 10.1. ovog članka, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem ili nestankom vozila, ide na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka bez obzira na korisnikovu krivicu u tom događaju;

11.4. Ako do požara ili krađe dođe zbog krivnje ili nemara Korisnika u tom slučaju će snositi puni iznos nastale štete.

11.5. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez pisanog odobrenja Najmodavca, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječila daljnja šteta na vozilu ili ostaloj imovini.

11.6. Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke koji su nastali tijekom najma, na temeljem predočenog računa koji mora glasiti na Najmodavca i biti priznat od strane Najmodavca. Prethodno Korisnik mora dobiti suglasnost Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti priznata.

12. Gubitak imovine 

12.1. Najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak imovine Korisnika pohranjenu ili prevoženu u iznajmljenom vozilu.

13. Pritužbe

13.1. Svaki korisnik ima pravo na pritužbu koja mora biti podnesena u pisanom obliku odmah pri povratu vozila te mora sadržavati svu pripadajuću dokumentaciji i fotografije.

13.2. Pritužba mora biti potpisana i od strane korisnika i od strane najmodavca.

13.3. Naknadno zaprimljene pritužbe, kao i one podnesene bez priložene dokumentacije najmodavac neće uzimati u obzir.

13.4. Najmodavac je dužan odgovoriti na pritužbu u roku od 15 radnih dana.

14. Arbitraža

14.1. Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud najmodavca u Trogiru.

15. Izjava o prikupljanju i zaštiti osobnih podataka te njihovu korištenju

15.1. Najmodavac poštuje privatnost svojih Korisnika te osobne podatke koristi isključivo za potrebe propisane ovom Izjavom.

15.2. Izjavom o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka nisu obuhvaćene internet stranice trećih strana koje razmjenjuju poveznice s ovom web stranicom (www.calm-sea.hr) te za iste Najmodavac ne preuzima odgovornost.

15.3. Korisnik, osobne podatke daje dragovoljno, isti su potrebni u procesu rezervacije vozila, za komunikaciju s Korisnikom te u slučaju posebne privole za informativne i promidžbene aktivnosti Najmodavca.

15.4. Korisnik daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja.

15.5. Potpisom Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat s mjerama zaštite osobnih podataka Najmodavca i njegovim pravima u svojstvu ispitanika.

16. Završne odredbe

16.1. Opći uvjeti najma vozila sastavni su dio Ugovora o najmu vozila.