Calm Sea

OPĆI UVJETI NAJMA PLOVILA

OPĆI UVJETI NAJMA PLOVILA

1. Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima najma plovila reguliraju se međusobna prava i obveze trgovačkogdruštva Calm sea d.o.o., Don Vjekoslava Bilote 25. 21218 Seget Donji, OIB: 37807666275 kaopružatelja usluge (u daljnjem tekstu: Najmodavca) te najmoprimca (u daljnjem tekstu:Korisnika usluge). Ovi opći uvjeti dostupni su na internetskoj  stranici pružatelja usluge.

2. Rezervacija plovila

2.1. Polovilo se može rezervirati putem elektroničke pošte ili telefonom.

2.2. Korisnik usluge, prilikom rezervacije dužan je priložiti presliku dozvole za upravljanje plovilom na kojoj će biti jasno vidljivo na koga dozvola glasi, vrijeme važenja, te kategorija plovila za koje je dozvola izdana.

2.3. U slučaju da Korisnik usluge nema valjanu dozvolu za upravljanje plovilom dužan je koristiti usluge Skipera.

3. Cijena najma

3.1. Cijene najma plovila objavljene su na službenoj stranici Najmodavca (www.calm-sea.hr).

3.2. Cijene najma navedene su za svako plovilo posebno i odnose se na dnevni najam tetjedni najam.

3.3. Cijena najma plovila uključuje:

 • najam plovila s punim spremnicima goriva i vode;
 • upotrebu plovila i svih uređaja na plovilu;
 • obvezno i kasko osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog pologa;
 • osiguranje gosta i putnika od nezgode;

3.4. Cijena najma plovila ne uključuje:

 • troškove marina, pristojba za vez, boravišne pristojbe, kao i druge pristojbe i naknade koje se plaćaju tijelima državne uprave ili jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, ili osobama na koje su navedena tijela prenijela svoja ovlaštenja (koncesionari);
 • troškove goriva i vode u spremnicima;
 • zdravstveno osiguranje gosta i putnika na brodu;
 • sve drugo što nije posebno određeno da ulazi u cijenu najma plovila;

4. Uvjeti plaćanja

4.1. Rezervacija plovila smatra se obvezujućom nakon što Korisnik usluge, u roku 7 dana računajući od dana potvrde,izvrši uplatu akontacije od 50% iznosa cjelokupnog najma.

4.2. Preostali iznos Korisnik usluge je dužan platiti najkasnije mjesec dana prije početka najma.

4.3. U slučaju da Korisnik usluge ne uplati preostali iznos najkasnije mjesec dana prije početka najma, Ugovor o najmu se raskida, a Korisnik usluge nema pravo na povratak akontacije.

4.4. Za rezervacije izvršene u razdoblju kraćem od 30 dana prije početka najma plovila, uplata za uslugu najma mora biti izvršena u punom iznosu.

5. Uvjeti otkazivanja

5.1. Ako Korisnik usluge, iz bilo kojih razloga, odustane od usluge najma plovila, može, uz prethodni  dogovor s Najmodavcem, potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, troškovi otkazivanja će se naplaćivati od akontacije i to na sljedeći način:

 • za otkazivanje dva mjeseca prije početka pružanja usluge najma plovila:- 30%
 • za otkazivanje do jedan mjesec prije početka pružanja usluge najma plovila: – 50%
 • za otkazivanje unutar jednog  mjeseca prije početka pružanja usluge najma plovila: – 100%

5.2. Ukoliko Korisnik usluge iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.) odustane od usluge najma plovila, uplaćeni iznos neće  mu biti vraćen, već će mu  Najmodavac staviti plovilo  na raspolaganje u slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.

6. Polog

6.1. Pri preuzimanju plovila, Korisnik usluge je dužan kod Najmodavca položiti obvezan polog u gotovini. Iznos pologa odgovara iznosu odbitne franšize iz police osiguranja.

6.2. Ako se plovilo vrati uredno i bez oštećenja, Najmodavac će vratiti puni iznos pologa Korisniku usluge.

6.3. U slučaju grube nepažnje, gubitka ili oštećenja  jednog ili više dijelova, Korisnik usluge snosi sve troškove.

6.4. Ako je nastala šteta veća od iznosa pologa, Korisnik usluge je dužan nadoknaditi puni iznos naknade štete.

7. Preuzimanje plovila

7.1. Najmodavac predaje plovilo u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu.

7.2. Ako Korisnik usluge, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, ne preuzme plovilo u roku 24 sata od ugovorenog vremena preuzimanja, Najmodavac je ovlašten odmah jednostrano raskinuti Ugovor o najmu plovila, a Korisnik usluge nema pravno na povrat uplaćenog iznosa, kao ni pravo na bilo kakvu drugu naknadu.

7.3. Ako Najmodavac ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, Korisnik usluge ima pravo odustati od ugovora uz povrat ukupne cijene najma plovila. Isključena je odgovornost Najmodavca za iznos veći od ugovorene cijene pružanja usluge najma plovila, kao i bilo koje drugo pravo na odštetu.

8. Povrat plovila

8.1. Korisnik usluge je dužan:

 • vratiti plovilo u luku u kojoj je plovilo preuzeo najkasnije do 9:00 sati ujutro posljednjeg dana najma;
 • pratiti vremenske prilike; vremenske neprilike nisu opravdan razlog nepoštivanja ugovorenog vremena povrata plovila;
 • vratiti plovilo u stanju u kakvom ga je primio;
 • prije povrata plovila napuniti pune spremnike goriva i pune spremnike vode;
 • prijaviti Najmodavcu sva oštećenja na brodu, dijelu broda, opremi ili inventaru, kao i gubitak dijelova broda, opreme ili inventara;

8.2. Korisnik usluge snosi odgovornost za štetu nastalu zbog oštećenja broda, dijela broda, opreme ili inventara, kao i zbog gubitka dijelova broda, opreme ili inventara, a koja je nastala namjernim, nepažljivim ili nepravilnim rukovanjem Korisnika usluge ili nekog od putnika na brodu.

8.3. Nastala šteta nadoknaditi će se iz pologa, a ako je iznos štete veći od iznosa pologa, i nije pokriven osiguranjem, najmodavac će od gosta potraživati naknadu štete do punog iznosa.

9. Obveze Korisnika usluge

9.1. Korisnik usluge se obvezuje:

 • da će plovilom, inventarom i opremom upravljati savjesno i pažljivo;
 • da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili droga;
 • da će ploviti u granicama teritorijalnih voda Republike Hrvatske;
 • da neće ploviti u zonama zabranjenim za plovidbu;
 • da neće ploviti područjima koja su nedovoljno istražena i nedovoljno pokrivena nautičkim kartama;
 • da neće ploviti noću;
 • da će ploviti isključivo po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti;
 • da neće napuštati luku ili sidrište ako je jačina vjetra veća od 20 čvorova;
 • da neće napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu odnosno izdale zabranu isplovljivanja;
 • da plovilo neće dati u podnajam niti ga ustupiti na korištenje trećoj osobi;
 • da će na plovilu boraviti samo i isključivo one osobe koje su navedene na popisu posade;
 • da će se gost, kao i drugi putnici na brodu, ponašati u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske;
 • da je suglasan da Najmodavac može Ugovor o najmu plovila odmah raskinuti ako je gost ili netko od putnika prekršio odredbu nekog zakona ili drugog propisa Republike Hrvatske;
 • da će u slučaju nestanka plovila ili opreme, nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja plovila, njegove pljenidbe ili u slučaju da su prema plovilu ili gostu izrečene mjere zabrane u vezi s plovidbom, odmah o tome obavijestiti Najmodavca, kao i mjerodavna tijela, te poduzeti sve potrebne radnje prema uputama nadležnih tijela i/ili Najmodavca;
 • da će u slučaju kvara na plovilu ili brodskoj opremi koja je posljedica prirodnog trošenja plovila ili opreme o tome odmah obavijestiti Najmodavca i da će slijediti njegove upute;
 • da će svaku štetu koja je posljedica krivnje ili nepažnje i koja nije pokrivena osiguranjem u potpunosti nadoknaditi Najmodavcu;

10. Osiguranje

10.1. Svako plovilo osigurano je obveznim osiguranjem od štete nanesene trećim osobama, dobrovoljnim osiguranjem od štete nanesene stvarima u vlasništvu trećih osoba, kasko osiguranjem prema prijavljenoj vrijednosti plovila, te osiguranjem Korisnika usluge i putnika na plovilu od nesretnog slučaja. Kasko osiguranje pokriva štete preko iznosa pologa, osim šteta koje su nastale namjerno ili grubom nepažnjom. Osiguranje je određeno sukladno uvjetima koje je utvrdio osiguratelj kod kojeg je Najmodavac osigurao plovilo.

10.2. Svako oštećenje plovila, dijela plovila ili opreme, kao i gubici dijela plovila ili opreme Korisnik usluge mora odmah prijaviti Najmodavcu. U slučaju većih havarija i pomorskih nesreća, Korisnik usluge je dužan prijaviti događaj nadležnoj lučkoj kapetaniji i provesti cjelokupni postupak sukladno uputama nadležnog tijela i Najmodavca te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju zbog ostvarivanja prava od osiguratelja.

10.3. Za štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene Najmodavcu, nadležnim tijelima, i osiguratelju, kao i štete za koje nije pribavljena sva potrebna dokumentacija, zbog čega nisu priznate od osiguratelja, punu i isključivu odgovornost snosi Korisnik usluge.

10.4. Oštećenja motora prouzročena nedostatkom ulja u motoru nisu pokrivena osiguranjem i za sve troškove i štetu koja je posljedica nedostatka ulja u motoru snosi Korisnik usluge.

11. Korištenje usluge profesionalnog skipera 

11.1. Ako Korisnik usluge želi koristiti uslugu skipera dužan je to zatražiti prilikom rezervacije plovila.

11.2. Korištenje usluge profesionalnog skipera naplaćuje se naknadno i nije uključeno u cijenu najma plovila.

12. Pritužbe

12.1. Svaki Korisnik usluge ima pravo na pritužbu koja mora biti podnesena u pisanom obliku odmah pri povratu plovila te mora sadržavati svu pripadajuću dokumentaciji i fotografije. Pritužba mora biti potpisana i od strane Korisnika usluge i od strane Najmodavca.

12.2. Naknadno zaprimljene pritužbe, kao i one podnesene bez priložene dokumentacije Najmodavac neće uzimati u obzir.

12.3. Najmodavac je dužan odgovoriti na pritužbu u roku od 15 radnih dana.

13. Arbitraža

13.1. Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud najmodavca u Trogiru.

14. Izjava o prikupljanju i zaštiti osobnih podataka te njihovu korištenju

14.1. Najmodavac poštuje privatnost svojih Korisnika te osobne podatke koristi isključivo za potrebe propisane ovom Izjavom.

14.2. Izjavom o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka nisu obuhvaćene internet stranice trećih strana koje razmjenjuju poveznice s ovom web stranicom (www.calm-sea.hr) te za iste Najmodavac ne preuzima odgovornost.

14.3. Korisnik usluge, osobne podatke daje dragovoljno, isti su potrebni u procesu rezervacije plovila, za komunikaciju s Korisnikom usluge te u slučaju posebne privole za informativne i promidžbene aktivnosti Najmodavca.

14.4. Korisnik daje odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prekršaja.

14.5. Potpisom Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat s mjerama zaštite osobnih podataka Najmodavca i njegovim pravima u svojstvu ispitanika.

15. Završne odredbe

15.1. Opći uvjeti najma plovila sastavni su dio Ugovora o najmu plovila.